Usługi

Biuro Rachunkowe „Atalanta” świadczy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.img
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obejmuje, m.in.:

- księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
- doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
- zakładanie i likwidacje działalności.

img
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej, które obejmuje, m.in.:

- księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
- doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
- zakładanie i likwidacje działalności.

img
Prowadzenie ksiąg handlowych, które obejmuje, m.in.:

- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
- bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,
- przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
- zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- rejestracja spółek prawa handlowego,
- tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
- sporządzanie raportów kasowych,
- opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

img
Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT, które obejmuje, m.in.:

- prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
- sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.

img
Obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje, m.in.:

- przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
- obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
- sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
- prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych),
- prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
- pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.

img
Inne usługi, takie jak:

- możliwość przygotowywania do realizacji przelewów w systemie bankowym klienta,
- wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,
- reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
- wyprowadzanie zaległości księgowych.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od podpisania umowy oraz upoważnień do reprezentowania Państwa firmy przed organami administracji tj. Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym celu niezbędne jest podanie podstawowych danych firmy takich jak nr NIP, REGON, KRS.

Biuro Rachunkowe „Atalanta” składa wszystkie niezbędne dokumenty zawiadamiające o zawarciu umowy w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dla firm dopiero rozpoczynających działalność i deklarujących podjęcie współpracy z Biurem Rachunkowym „Atalanta” oferujemy bezpłatne konsultacje obejmujące przygotowanie dokumentów związanych z rejestracją firmy oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Atalanta
Twoje biuro rachunkowe

Adres

ul. Sosnowa 34
22-105 Okszów

Kontakt

Tel. 508 360 675
Email: br.atalanta@interia.pl